Dzieci Starsze

Zaję­cia dla dzieci starszych odby­wają się w wymi­arze dwóch godzin zegarowych (2 x 60 min) tygod­niowo w gru­pach od 4 do 8 osób dobranych pod względem biegłości językowej. W tym wieku dzieci są już gotowe do nieco dłuższego skupi­enia się  i szy­bko się uczą.  Nat­u­ralne pro­cesy przyswa­ja­nia języka idą w parze z konkret­nym, log­icznym myśle­niem, dzięki któremu można zacząć porząd­kować wiedzę i doskonalić umiejętności.  W pracy z tą grupą wiekową sto­su­jemy wiele różnych metod i tech­nik inte­gru­jąc je w sposób opty­malny dla młodego umysłu.  Realizację programu nauczania uzupełniamy zajęciami prowadzonymi zgodnie z podejściem zadan­iowym (ang. Task-Based Learn­ing — TBL).  Pode­jś­cie to oparte jest na założe­niu, że przyswa­janie języka prze­b­iega sprawniej, gdy uczeń akty­wnie uczest­niczy we wspólnym rozwiązywaniu konkret­nego problemu lub wykonaniu zada­nia posługu­jąc się językiem obcym. Dzięki temu pode­jś­ciu język postrze­gany jest jako środek do osiąg­nię­cia celu, a nie cel sam w sobie. Staramy się też rozwijać w naszych uczniach świadomość własnych stylów uczenia się, przygotowujemy ich do brania coraz większej odpowiedzialności za własne postępy w nauce, pomagamy im dostrzegać ich mocne strony, wspieramy w trudnościach, wzmacniamy poczucie własnej wartości, uczymy empatii i współpracy w grupie.