Dzieci Młodsze

Zaję­cia dla dzieci młod­szych (klasy 1-3 szkoły pod­sta­wowej) odby­wają się w wymi­arze dwóch godzin zegarowych (2 x 60 min) tygod­niowo w gru­pach od 4 do 8 osób.  W tym wieku dzieci wykazują ogromne zain­tere­sowanie otacza­ją­cym je światem i szy­bko się uczą, jeśli stworzy im się odpowied­nie warunki.  Na zajęciach realizujemy rozszerzony program nauczania dla klas 1-3 uzupełniony o zaję­cia oparte na tzw. pode­jś­ciu zaję­ciowym (ang. activity-based approach).  Punk­tem wyjś­cia do nauki języka ang­iel­skiego są tu czyn­ności atrak­cyjne dla dziecka, np. zapro­jek­towanie stroju, zbudowanie miasta, ubranie choinki.  Dzięki temu słowa i zwroty nabier­ają znaczenia i są łatwiej zapamię­ty­wane. Sprzyja temu atmosfera współpracy w grupie, ruch i wyko­rzys­tanie wszys­t­kich zmysłów. Główny nacisk kładziemy na rozu­mie­nie ze słuchu i umiejętność mówienia, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem poprawnej wymowy. Powoli wprowadzamy też ele­menty czy­ta­nia i pisa­nia. Dbamy o stopniowe przygotowanie dzieci do samodzielnej nauki i budujemy ich wiarę we własne możliwości.