Zerówka

Zaję­cia dla zerówkowiczów odby­wają się w wymi­arze dwóch godzin lek­cyjnych (2 x 45 min) tygod­niowo w gru­pach od 4 do 8 osób.  Najważniejsze jest dla nas, by dzieci uczyły się języka z przyjemnością, nie wiedząc nawet, że się uczą. Na zajęciach dzieci zajmują się tym, co zwykle: roz­mową, słuchaniem historyjek, zabawą, śpiewaniem, rysowaniem, udawaniem, itp. Nacisk kładziemy na to, co w tym wieku najważniejsze: rozu­mie­nie ze słuchu i poprawną wymowę. Dbamy nie tylko o językowy rozwój dziecka, ale także o rozwijanie jego umiejętności społecznych, postępy na drodze do samodzielności, budowanie poczucia własnej wartości.